Έργα

Ιδιαίτερα για την τρέχουσα τριετία 2015-2018,  η εταιρεία στο πλαίσιο 12 Προγραμμάτων Εργασίας Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (Ο.Ε.Φ.) βάσει EE Καν.611/2014  και 615/2014, έχει αναλάβει ανάδοχος σε μια σειρά δράσεων  που περιλαμβάνουν:

– Πλήρη  σχεδιασμό  και εφαρμογή ενός συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Ελαιοκαλλιέργειας σύμφωνα με το πρότυπο AGRO 2.1 & 2.2 το οποίο θα εφαρμοσθεί σε  ελαιοκαλλιεργητές-μέλη της ΟΕΦ και το οποίο θα οδηγείται προς πιστοποίηση από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης για 3 συνεχόμενα έτη με την αντίστοιχη παραμετροποίηση ηλεκτρονικής εφαρμογής Ημερολόγιο Παραγωγού – Μητρώο Εισροών/Εκροών – Διαχείριση ΣΟΔ»

– Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος ηλεκτρονικής εφαρμογής λίπανσης  η οποία θα πρέπει να βασίζεται στην περιγραφή του ισοζυγίου εισροών και εκροών των θρεπτικών στοιχείων του εδάφους, καθώς και στα φυσικά, χημικά και βιολογικά του χαρακτηριστικά, αξιοποιώντας μαθηματικά μοντέλα ερμηνείας της ανάλυσής του

– Προμήθεια, παραμετροποίηση εγκατάσταση και έλεγχος καλής λειτουργίας συστήματος ηλεκτρονικής εφαρμογής πρακτικών Φυτοπροστασίας από το Δάκο σε συνδυασμό με άλλες εργασίες που απαιτούνται

-Κατάρτιση των παραγωγών σε  ολόκληρη την παραγωγική διαδικασία. Η εταιρεία μας στελεχώνεται από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό με εμπειρία στη περιβαλλοντική διαχείριση και την υλοποίηση συστημάτων ελαιοκαλλιέργειας και πρακτικών επιδείξεων. Η θεματολογία της εκπαίδευσης βασίζεται σε νέες τεχνικές βασισμένες στη βιωσιμότητα της ελαιοκαλλιέργειας και στην αειφορία.

Η εκπαίδευση χωρίζεται σε επιμέρους ενότητες π.χ.

  • ορθή και αποτελεσματική δειγματοληψία εδάφους,
  • σωστή εφαρμογή λιπασμάτων
  • νέες τεχνικές συγκομιδής
  • εγκατάσταση συστημάτων διαχείρισης ποιότητας.

-Δημιουργία και τεχνική υποστήριξη διαδικτυακού τόπου (portal) με σκοπό τη διάδοση πληροφοριών όλων των δραστηριοτήτων του προγράμματος σχετικά με τις δραστηριότητες φιλοπεριβαλλοντικής καλλιέργειας, βελτίωσης της ποιότητας, ιχνηλασιμότητας και πιστοποίησης προϊόντων.

Η εταιρεία συνεργάζεται με τις Ο.Ε.Φ.:

2022 © Copyright Agron S.A - All Right Reserved - Όροι Χρήσης