Το έργο DataBio αποτέλεσε ένα έργο του HORIZON 2020, στο οποίο χρησιμοποιήθηκαν τεχνολογίες Μεγάλων Δεδομένων για να στηρίξουν την ανάπτυξη της βιοοικονομίας στην Ευρώπη.

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του έργου έλαβε χώρα διαχείριση τεράστιων ροών δεδομένων των οποίων η συλλογή πραγματοποιήθηκε μέσω εγκατεστημένων αισθητήρων στο έδαφος και τον αέρα, καθώς και από αεροφωτογραφίες και δορυφορικές εικόνες.

Βασική αποστολή του έργου ήταν η οργάνωση, χρήση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων 26 πιλοτικών εφαρμογών, οι οποίες κάλυπταν τους τομείς της γεωργίας (13), της δασοκομίας (7) και της αλιείας (6). Στόχος του ήταν να συμβάλει στην παραγωγή των βέλτιστων πρώτων υλών από τους τρεις αυτούς τομείς για τη βελτίωση της παραγωγής τροφίμων, ενέργειας και βιοϋλικών.

Η συμμετοχή της AGRON Α.Ε. αφορούσε στη διάχυση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν στο πλαίσιο υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου.