Η AGRON Α.Ε. ιδρύθηκε το 2003 και είναι μία εταιρεία Διαχείρισης Πληροφοριών Αγροτικών Πόρων και Περιβάλλοντος, με σκοπό την παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών συναφών με τον πρωτογενή τομέα και τη βιομηχανική γεωργική δραστηριότητα.

Σημείο αναφοράς των δραστηριοτήτων της εταιρείας αποτελεί η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών με τελικούς αποδέκτες τόσο τους μεμονωμένους παραγωγούς όσο και τα παραγωγικά σχήματα του αγροδιατροφικού τομέα.

Οι δραστηριότητες της εταιρείας έχουν ως στόχο τη βελτίωση των περιβαλλοντικών και οικονομικών επιδόσεων των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, μέσω της παραγωγής ποιοτικών και ασφαλών γεωργικών προϊόντων.

Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία έχει αντικείμενο την εκπόνηση μελετών, την παροχή συμβουλών, την εκπαίδευση του ίδιου του παραγωγού σε νέες καλλιεργητικές τεχνικές και μεθόδους, την υποστήριξη εφαρμογής συστημάτων ποιότητας με τη δραστηριοποίησή της κυρίως στους παρακάτω τομείς:

  • Σύνταξη και διαχείριση επιχειρησιακών προγραμμάτων
  • Σχεδιασμός, ανάπτυξη και υποστήριξη Συστημάτων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
  • Σχεδιασμός, ανάπτυξη και υποστήριξη Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας
  • Οργάνωση και διενέργεια εκπαιδεύσεων
  • Σχεδιασμός και υποστήριξη δράσεων προβολής
  • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών

Όραμά μας, να στεκόμαστε δίπλα στους παραγωγούς προκειμένου να προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή υποστήριξη, χρησιμοποιώντας σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία και προάγοντας την αειφορία και τη βιωσιμότητα.

Οι σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο αγροδιατροφικός τομέας δύναται να αντιμετωπιστούν κατάλληλα μέσα από τη συνδυαστική αξιοποίηση της γεωπονικής γνώσης και των δυνατοτήτων της τεχνολογίας.

Η βελτίωση της θέσης των αγροτών στην εφοδιαστική αλυσίδα περνάει μέσα από τη σωστή διαχείριση της γεωργικής εκμετάλλευσης. Η ευφυής γεωργία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των εκμεταλλεύσεων, στην προστασία του περιβάλλοντος και στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής.

Για το λόγο αυτό, η εταιρεία έχει επενδύσει σημαντικά στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ευφυούς γεωργίας προς όφελος των παραγωγών, στο πλαίσιο της παροχής συμβουλών, συμμετέχοντας μεταξύ άλλων σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα. Η ενσωμάτωση των δυνατοτήτων της ευφυούς γεωργίας στις διαδικασίες της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών έχει οδηγήσει στην ανάδειξη ενός νέου μοντέλου συμβουλευτικής, της «ευφυούς συμβουλευτικής».

Το μοντέλο της ευφυούς συμβουλευτικής προάγει τη γεωπονική γνώση σε συνδυασμό με την αξιοποίηση των τεχνολογικών εργαλείων για την επίτευξη των οικονομικών και περιβαλλοντικών επιδόσεων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, συμβάλλοντας στην ικανοποίηση των σύγχρονων προκλήσεων, όπως:

  • Η ορθολογική χρήση και η προστασία των φυσικών πόρων
  • Η μείωση χρήσης και ρίσκου χημικών εισροών (λιπάσματα, ΦΠΠ, αντιβιοτικά)
  • Το χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα και η εξοικονόμηση ενέργειας
  • Η ιχνηλασιμότητα των τροφίμων

Η εταιρεία AGRON Α.Ε., ως πιστοποιημένος Φορέας Παροχής Συμβουλών, φιλοδοξεί να συμβάλλει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας του αγροτικού τομέα με ταυτόχρονη ικανοποίηση των σύγχρονων προκλήσεων για μια ανθεκτική, πράσινη και ψηφιακή γεωργία.