Μέσα σε μια συνεχώς μεταβαλλόμενη κοινωνία εξελίσσονται και οι ανάγκες σε κάθε τομέα παραγωγής. Έτσι και οι ανάγκες της σύγχρονης γεωργίας μεταβάλλονται δυναμικά και απαιτούν την υιοθέτηση και εφαρμογή γεωργικών πρακτικών που σέβονται τον παραγωγό, τον καταναλωτή αλλά και το περιβάλλον. Επίσης, οι αλλαγές που συντελούνται στο κλίμα έχουν ήδη επηρεάσει αρνητικά τον γεωργικό τομέα και αυτό θα συνεχιστεί και στο μέλλον. Οι μεταβολές στη θερμοκρασία και τις βροχοπτώσεις, καθώς και τα ακραία καιρικά φαινόμενα, επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό την απόδοση της ελαιοκαλλιέργειας και την παραγωγικότητα.

Για το λόγο αυτό, είναι απαραίτητες τεχνικές παραγωγής υψηλής ποιότητας αγροτικών προϊόντων κάτω από συνθήκες σεβασμού του περιβάλλοντος. Μια τέτοια τεχνική είναι η Ολοκληρωμένη Διαχείριση (Integrated Crop Management – ICM), η οποία αποτελεί ένα σύγχρονο σύστημα ποιότητας, με κύριους στόχους:

 • Παραγωγή ασφαλούς, ποιοτικού και ανταγωνιστικού προϊόντος για τον καταναλωτή.
 • Προστασία του περιβάλλοντος και διαχείριση των ρύπων μέσα από την ελαχιστοποίηση των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων της γεωργίας.
 • Προστασία της υγείας και της ασφάλειας όλων των παραγωγών και του αντίστοιχου προσωπικού.
 • Συμμόρφωση στο κοινωνικοασφαλιστικό και εργατικό δίκαιο, όσον αφορά στην εξασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών εργασίας και την απαγόρευση της παιδικής εργασίας.
 • Πιστοποίηση Ολοκληρωμένης Διαχείρισης.

Σε όλα τα παραπάνω, αν προσθέσουμε και την απαίτηση για φιλο-περιβαλλοντική άσκηση της γεωργίας αλλά και την ανάγκη που έχει δημιουργηθεί για μείωση της κλιματικής κρίσης, τότε οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι η εφαρμογή ενός συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης αποτελεί ένα μοντέλο παραγωγής το οποίο ενσωματώνει όλες τις ποιοτικές και περιβαλλοντικές παραμέτρους για την παραγωγή ανταγωνιστικών προϊόντων.

Ένα σύγχρονο Σύστημα Ποιότητας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης για να διατηρήσει την βιωσιμότητά του έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

 • Είναι λειτουργικό και αποτελεσματικό.
 • Περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες και δραστηριότητες της γεωργικής εκμετάλλευσης που σχετίζονται με την παραγωγική διαδικασία.
 • Ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες της γεωργικής εκμετάλλευσης και τη φιλοσοφία της Διοίκησης.
 • Έχει ως στόχο τη βελτίωση των παραγόμενων προϊόντων και την αύξηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών (τελικού καταναλωτή).
 • Έχει ως στόχο τη μεγιστοποίηση του οικονομικού οφέλους για τον παραγωγό.
 • Μπορεί να πιστοποιηθεί σύμφωνα με αναγνωρισμένα πρότυπα ποιότητας.

Η AGRON Α.Ε. δραστηριοποιείται στο χώρο της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης και σχεδιάζει, αναπτύσσει και εφαρμόζει Συστήματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Καλλιεργειών σύμφωνα με τα ισχύοντα εθνικά ή και ιδιωτικά πρότυπα. Σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, το παραγόμενο προϊόν σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά θα έχει ταυτότητα και υψηλή προστιθέμενη αξία. Το Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης εφαρμόζεται είτε σε συλλογική βάση από Οργανώσεις Παραγωγών είτε σε ατομική βάση από μεμονωμένους παραγωγούς, με υποστήριξη / καθοδήγηση και παρακολούθηση από Γεωργικό Σύμβουλο-επιβλέποντα γεωπόνο.

Με την εφαρμογή Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης επιτυγχάνεται:

 • Η οργάνωση της γεωργικής εκμετάλλευσης με προγραμματισμό της παραγωγής.
 • Ο έλεγχος σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας.
 • Η μείωση του κόστους παραγωγής λόγω της ορθολογικής χρήσης των εισροών (λιπάσματα, νερό, φυτοπροστατευτικά προϊόντα).
 • Η προστασία της υγείας των παραγωγών αλλά και των καταναλωτών από την ανεξέλεγκτη χρήση των εισροών.
 • Η προστασία του περιβάλλοντος.
 • Η παραγωγή προϊόντων με σήμανση ποιότητας.