Βασικός ρόλος του Συμβούλου Διαχείρισης είναι η συνεχής τεχνική υποστήριξη των ΟΠ για την ορθή και αποτελεσματική υλοποίηση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, σύμφωνα και με τα εγκεκριμένα τεχνικά δελτία και τον αντίστοιχο προϋπολογισμό τους.

Στο πλαίσιο του εν λόγω έργου, αναλαμβάνουμε:

 • Τον συντονισμό για την υλοποίηση του εγκεκριμένου, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προγράμματος εργασίας και την παρακολούθηση της υλοποίησής του τόσο στο επίπεδο των αρμόδιων εθνικών αρχών όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Την ενημέρωση, την παροχή εξειδικευμένων συμβουλών και την υποβολή προτάσεων για τις αναγκαίες ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιηθούν για την επίτευξη της πλέον αποτελεσματικής και καλής εκτέλεσης του προγράμματος εργασίας, σύμφωνα με το υπάρχον Κανονιστικό Εθνικό και Ευρωπαϊκό πλαίσιο και τις αντίστοιχες εγκυκλίους.
 • Την εκπόνηση των απαιτούμενων διαδικασιών και εγγράφων για την ορθή διαχείριση και παρακολούθηση του Προγράμματος Εργασίας.
 • Την υποβοήθηση του στελεχιακού δυναμικού της ΟΠ κατά τη σύνταξη των απαιτούμενων εγγράφων για τη «συμβασιοποίηση» των εγκεκριμένων έργων και προμηθειών.
 • Την επικοινωνία και τον συντονισμό με τα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα που εμπλέκονται στο πρόγραμμα και ιδίως τους αναδόχους ή άλλους φορείς που αναλαμβάνουν την υλοποίηση των αντίστοιχων δράσεων.
 • Τη σύνταξη απολογιστικών εκθέσεων των εργασιών του Προγράμματος, καθώς και κάθε συμπληρωματικής έκθεσης που απαιτείται στο πλαίσιο ελέγχων από τους αρμόδιους φορείς.
 • Την υποβοήθηση της ΟΠ στη λογιστική διαχείριση του Προγράμματος Εργασίας.
 • Τη διενέργεια τεχνικών ελέγχων και την προετοιμασία, προς έλεγχο από τις αρμόδιες Αρχές, του φακέλου του Προγράμματος Εργασίας.

Επιπρόσθετα, σε ό,τι αφορά στη διαχείριση των εγκεκριμένων προγραμμάτων εργασίας, ο ρόλος μας ως Σύμβουλος Διαχείρισης αφορά, μεταξύ άλλων, στην υποβοήθηση ΟΠ ώστε :

 • Να εμπλουτίσουν την τεχνογνωσία τους και να αποκτήσουν εμπειρία στη διαχείριση ενός ιδιαίτερου επενδυτικού προγράμματος που παρουσιάζει αρκετές ιδιομορφίες σε σύγκριση με παρόμοια κοινοτικά προγράμματα.
 • Να καλλιεργήσουν και να εμπεδώσουν σχέσεις καλής συνεργασίας με επιστημονικούς και άλλους φορείς που έχουν σημαντικό έργο σε σχέση με το αγροτικό τους προϊόν.
 • Να επιτύχουν καλύτερη διαχείριση και συνέργειες με άλλα συλλογικά σχήματα οργανώσεων παραγωγών, με γνώμονα την ανάπτυξη ευρύτερων συνεργασιών και πέραν των συγκεκριμένων προγραμμάτων.