Τα τελευταία χρόνια, η ιχνηλασιμότητα των τροφίμων, τόσο σαν ιδέα όσο και σαν διαδικασία, έχει έρθει στο προσκήνιο λόγω των πολλών και σοβαρών περιπτώσεων διατροφικών κρίσεων (σπογγώδης εγκεφαλοπάθεια, διοξίνες, ορυκτέλαια και πολλές άλλες), οι οποίες έχουν θορυβήσει και συνάμα ευαισθητοποιήσει τους καταναλωτές. Η εμπειρία από τις κρίσεις αυτές έχει δείξει ότι η πλήρης ταυτοποίηση της προέλευσης των τροφίμων, όπως και των ζωοτροφών, είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια και, γενικότερα, για την προστασία της υγείας των καταναλωτών, όπως και για τη διασφάλιση του θεμελιώδους δικαιώματός τους να «γνωρίζουν τι τρώνε».

Η ιχνηλασιμότητα ορίζεται επίσημα ως η ικανότητα παρακολούθησης της διακίνησης ενός τροφίμου κατά τις φάσεις της παραγωγής, επεξεργασίας και διανομής. Πιο συγκεκριμένα, η ιχνηλασιμότητα στα τρόφιμα αφορά την προέλευση των υλικών, το ιστορικό της παραγωγής, επεξεργασίας και διανομής, όπως και τη θέση τους πριν φτάσουν στους τελικούς καταναλωτές. Η πλήρης ιχνηλάτιση προϋποθέτει την ύπαρξη και τη συνεχή λειτουργία ενός συστήματος ιχνηλασιμότητας.

Η υποχρεωτική εφαρμογή συστήματος ιχνηλασιμότητας τροφίμων από κάθε επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην παραγωγή, στη μεταποίηση, στη συσκευασία, στη διανομή και στην πώληση τροφίμων θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002. Ο κανονισμός αυτός ενισχύθηκε δύο χρόνια αργότερα, με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 852/2004, ο οποίος κατέστησε υποχρεωτική την εφαρμογή ενός ευρύτερου συστήματος διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων, με αναπόσπαστο κομμάτι τη διασφάλιση της ιχνηλασιμότητας από κάθε επιχείρηση τροφίμων.

Το πρότυπο ISO 22005:2007 για την ιχνηλασιμότητα τροφίμων και ζωοτροφών εκπονήθηκε από το Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO) και καθορίζει τις αρχές και βασικές απαιτήσεις για το σχεδιασμό και την εφαρμογή συστήματος ιχνηλασιμότητας. Το εν λόγω πρότυπο δύναται να εφαρμοστεί από κάθε επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην αλυσίδα τροφίμων και ζωοτροφών, διασφαλίζοντας την ιχνηλάτιση τροφίμων από τον παραγωγό μέχρι τον τελικό καταναλωτή.

Η AGRON Α.Ε. παρέχει τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή ενός Συστήματος Ιχνηλασιμότητας, το οποίο περιλαμβάνει την ηλεκτρονική καταγραφή δεδομένων ξεκινώντας από τα δεδομένα αγροτεμαχίου (καλλιεργητικές εργασίες, εφαρμογές φυτοπροστασίας και θρέψης, συγκομιδές), τα οποία συνδέονται με κάθε παρτίδα παραλαβής προϊόντος στη μονάδα παραγωγής, τα δεδομένα παραγωγής, αποθήκευσης προϊόντος και τα δεδομένα της τυποποίησης. Έτσι, μέσω του Συστήματος αυτού γνωρίζουμε ακριβώς για το τελικό προϊόν , από ποια αγροτεμάχια έχει προκύψει, τις καλλιεργητικές εργασίες αλλά και όλα τα δεδομένα παραγωγής, αποθήκευσης και τυποποίησής του. Επομένως, στην περίπτωση που μπορεί να προκύψει ένα ελαττωματικό προϊόν, το Σύστημα Ιχνηλασιμότητας παρέχει όλα τα απαραίτητα δεδομένα για την αποτελεσματική του ανάκληση και επιτρέπει την ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων και κυρίως των καταναλωτών.

Επιπλέον, η εταιρεία AGRON A.E. παρέχει πλήρως ψηφιοποιημένες λύσεις διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας, με τη συνδυαστική αξιοποίηση των τεχνολογιών IoT, blockchain καθώς και τεχνολογιών ταυτοποίησης, και στόχο την παρακολούθηση και ανίχνευση των κρίσιμων σταδίων της αλυσίδας, οι οποίες δύναται να εφαρμοστούν από κάθε μονάδα παραγωγής που δραστηριοποιείται στο χώρο των τροφίμων, διασφαλίζοντας την ιχνηλάτιση των προϊόντων από τον παραγωγό μέχρι τον τελικό καταναλωτή.