Οι σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο αγροδιατροφικός τομέας δύναται να αντιμετωπιστούν κατάλληλα μέσα από τη συνδυαστική αξιοποίηση της γεωπονικής γνώσης και των δυνατοτήτων της τεχνολογίας.

Η βελτίωση της θέσης των αγροτών στην εφοδιαστική αλυσίδα περνάει μέσα από τη σωστή διαχείριση της γεωργικής εκμετάλλευσης. Η ευφυής γεωργία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των εκμεταλλεύσεων, στην προστασία του περιβάλλοντος και στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής.

Για το λόγο αυτό, η εταιρεία έχει επενδύσει σημαντικά στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ευφυούς γεωργίας προς όφελος των παραγωγών, στο πλαίσιο της παροχής συμβουλών, συμμετέχοντας μεταξύ άλλων σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα. Η ενσωμάτωση των δυνατοτήτων της ευφυούς γεωργίας στις διαδικασίες της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών έχει οδηγήσει στην ανάδειξη ενός νέου μοντέλου συμβουλευτικής, της «ευφυούς συμβουλευτικής».

Το μοντέλο της ευφυούς συμβουλευτικής προάγει τη γεωπονική γνώση σε συνδυασμό με την αξιοποίηση των τεχνολογικών εργαλείων για την επίτευξη των οικονομικών και περιβαλλοντικών επιδόσεων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, συμβάλλοντας στην ικανοποίηση των σύγχρονων προκλήσεων, όπως:

  • Η ορθολογική χρήση και η προστασία των φυσικών πόρων.
  • Η μείωση χρήσης και ρίσκου χημικών εισροών (λιπάσματα, ΦΠΠ, αντιβιοτικά).
  • Το χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα και η εξοικονόμηση ενέργειας.
  • Η ιχνηλασιμότητα των τροφίμων.

Η AGRON Α.Ε., ως πιστοποιημένος Φορέας Παροχής Συμβουλών σε Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις, θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για το σύνολο των Πακέτων Συμβουλών, όπως αυτά έχουν περιγραφεί στην Πρόσκληση του Υπο-Μέτρου 2.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

Πακέτα Συμβουλών Είδη Συμβουλών
1ο Πακέτο Συμβουλών (ΠΣ1) – Κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης ή / και πρότυπα για ορθές γεωργικές πρακτικές & περιβαλλοντικές συνθήκες και γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το περιβάλλον Σ.1.1.Συμβουλές που αφορούν στις απαιτήσεις της πολλαπλής συμμόρφωσης
Σ.1.2. Συμβουλές που αφορούν στις επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον γεωργικές πρακτικές – «πρασίνισμα»
Σ.1.3. Σχεδιασμός της εφαρμογής Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
2ο Πακέτο Συμβουλών (ΠΣ2) – Ποιότητα και αποδοτικότητα υδατικών πόρων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 11§3 της Οδηγίας πλαίσιο για τα νερά Σ.2.1. Συμβουλές που αφορούν στην ορθολογική χρήση του νερού στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις συμπεριλαμβανομένης της σύνταξης σχεδίου διαχείρισης νερού για τις ανάγκες γεωργικής εκμετάλλευσης
Σ.2.2. Συμβουλές που αφορούν στην προστασία και στην ορθή διαχείριση των υδάτων, συμπεριλαμβανομένης και της ορθολογικής χρήσης λιπασμάτων
Σ.2.3. Συμβουλές που αφορούν στην ορθολογική διαχείριση των ζωικών αποβλήτων (κοπριάς) με στόχο τη μείωση της ρύπανσης των υδάτων
3ο Πακέτο Συμβουλών (ΠΣ3) – Γενικές Αρχές Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας του Άρθρου 14 Οδηγίας 2009/128/ΕΚ Σ.3.1. Συμβουλές που αφορούν στις απαιτήσεις της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας (ΟΦΠ)
4ο Πακέτο Συμβουλών (ΠΣ4) – Κλιματική αλλαγή Σ.4.1. Συμβουλές που αφορούν σε δράσεις για το μετριασμό της κλιματικής αλλαγής ή την προσαρμογή της γεωργίας σε αυτή
Σ.4.2. Συμβουλές που αφορούν στη χρήση των υποπροϊόντων, αποβλήτων, υπολειμμάτων & λοιπών πρώτων υλών, εκτός τροφίμων, για τους σκοπούς της βιοοικονομίας
Σ.4.3. Συμβουλές που αφορούν στη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και αμμωνίας από τις γεωργικές δραστηριότητες
5ο Πακέτο Συμβουλών (ΠΣ5) – Ορθή εφαρμογή Μέτρων 10, 11 Σ.5.1. Συμβουλές που αφορούν στην κατανόηση και την ορθή εφαρμογή των δεσμεύσεων που προκύπτουν από τον καν. (ΕΕ) 834/2007, σχετικά με την βιολογική παραγωγή γεωργικών προϊόντων και τις βέλτιστες πρακτικές και τα οφέλη της βιολογικής παραγωγής
Σ.5.2. Συμβουλές που αφορούν στην κατανόηση και ορθή εφαρμογή τόσο των δεσμεύσεων των δράσεων του μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα», όσο και των ελάχιστων απαιτήσεων που θεσπίζονται από την εθνική νομοθεσία και εφαρμόζονται στις δράσεις αυτές
6ο Πακέτο Συμβουλών (ΠΣ6) – Βελτίωση βιωσιμότητας & ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων – αύξηση προστιθέμενης αξίας γεωργικού προϊόντος Σ.6.1. Τεχνική υποστήριξη για υιοθέτηση και εφαρμογή καινοτομίας στη γεωργική εκμετάλλευση και τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό της συμπεριλαμβανομένης και της εισαγωγής και χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών
Σ.6.2. Τεχνικο-οικονομικές συμβουλές σχετικά με τη μείωση του κόστους παραγωγής και αύξηση του οικογενειακού εισοδήματος, με στόχο τη βιωσιμότητα της εκμετάλλευσης
Σ.6.3. Εξειδικευμένες συμβουλές σε γεωργούς που αναλαμβάνουν για πρώτη φορά δραστηριότητα
Σ.6.4. Συμβουλές σχετικά με την επίτευξη της τομεακής ολοκλήρωσης και καθετοποίησης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
Σ.6.5 Συμβουλές σχετικά με τον προσανατολισμό, των μικρών ιδιαίτερα γεωργικών εκμεταλλεύσεων, στην αγορά

Στόχος της εταιρείας, στο πλαίσιο της συγκεκριμένης Πρόσκλησης, αποτελεί η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, προσαρμοσμένων στις ανάγκες της κάθε αγροτικής εκμετάλλευσης, η βελτίωση των αντίστοιχων επιδόσεων και η προετοιμασία των παραγωγών για τις απαιτήσεις της νέας Προγραμματικής Περιόδου της ΚΑΠ 2023 – 2027.

Επιπρόσθετα, δια μέσω του Υπο–Μέτρου 2.1, η εταιρεία φιλοδοξεί να συμβάλλει στην ανάδειξη ενός «υγιούς» και αποτελεσματικού Συστήματος Παροχής Συμβουλών, το οποίο θα αφουγκράζεται τις ανάγκες των παραγωγών και θα αξιοποιεί όλα τα διαθέσιμα εργαλεία για τη βέλτιστη δυνατή αντιμετώπιση των προκλήσεων που αναφέρθηκαν πιο πάνω.