Ορθές Γεωργικές Πρακτικές

Κατά την τριετία 2018-2021, η εταιρεία είχε αναλάβει 17 Προγράμματα Εργασίας Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (Ο.Ε.Φ.) βάσει των Καν. (EE) 611/2014 και 615/2014 ως ανάδοχος για την υλοποίηση των παρακάτω δράσεων:

  • Ανάπτυξη ορθών γεωργικών πρακτικών ελαιοκαλλιέργειας με βάση περιβαλλοντικά κριτήρια προσαρμοσμένα στις τοπικές συνθήκες, καθώς και τη διάδοσή τους στους ελαιοκαλλιεργητές και παρακολούθηση της πρακτικής εφαρμογής τους.
  • Μέτρα εποχικής παρατήρησης της εξέλιξης του Δάκου.
  • Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης ελαιοκαλλιέργειας, με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και τη διατήρηση του τοπίου.

Εκπαίδευση

Κατά την τριετία 2018-2021, η εταιρεία είχε αναλάβει 17 Προγράμματα Εργασίας Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (Ο.Ε.Φ.) βάσει των Καν. (EE) 611/2014 και 615/2014 ως ανάδοχος για την υλοποίηση των παρακάτω δράσεων:

  • Καταρτίσεις των ελαιοπαραγωγών σε νέες τεχνικές καλλιέργειας.
  • Εφαρμογή αρχών βιώσιμης διαχείρισης ελαιοκαλλιέργειας – τεχνικές επιδείξεις.

Συστήματα Διαχείρισης της Ποιότητας

Κατά την τριετία 2018-2021, η εταιρεία είχε αναλάβει 15 Προγράμματα Εργασίας Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (Ο.Ε.Φ.) βάσει των Καν. (EE) 611/2014 και 615/2014 ως ανάδοχος για την υλοποίηση των παρακάτω δράσεων:

  • Δημιουργία και διαχείριση συστήματος που επιτρέπει την ιχνηλασιμότητα των ελαιοκομικών προϊόντων – ISO 22005:2007.
  • Δημιουργία και διαχείριση συστημάτων πιστοποίησης της ποιότητας – ISO 22000:2005.

Στις παραπάνω δράσεις συμμετείχαν 13 Προγράμματα Εργασίας Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (Ο.Ε.Φ.) που υλοποιήθηκαν με Διευρωπαϊκή συνεργασία όπως προβλέπεται στον Καν. (ΕΕ) 1308/2013.

Ενέργειες Προβολής

Κατά την τριετία 2018-2021, η εταιρεία είχε αναλάβει 18 Προγράμματα Εργασίας Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (Ο.Ε.Φ.) βάσει των Καν. (EE) 611/2014 και 615/2014 ως ανάδοχος για την υλοποίηση των παρακάτω δράσεων:

  • Διάδοση πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητες της ΟΕΦ.
  • Δημιουργία και διατήρηση της λειτουργίας διαδικτυακού τόπου της ΟΕΦ.

Στις παραπάνω δράσεις, τα 15 Προγράμματα Εργασίας Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (Ο.Ε.Φ.) υλοποιήθηκαν με Διευρωπαϊκή συνεργασία όπως προβλέπεται στον Καν. (ΕΕ) 1308/2013.