Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει τα τελευταία χρόνια σαν έναν από τους κεντρικούς της στόχους τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας. Η υγιεινή και η ασφάλεια των τροφίμων, προϋποθέτει μέριμνα μέσω της εφαρμογής συστήματος διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων και αποτελεί ηθική καθώς και νομική υποχρέωση, σύμφωνα με τους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 178/2002 και 852/2004. Κάθε μονάδα παραγωγής που δραστηριοποιείται στην παραγωγή, στη μεταποίηση, στη συσκευασία, στη διανομή και στην πώληση τροφίμων, οφείλει να εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων.

Στο πλαίσιο της συνεχούς εξέλιξης και των αυξανόμενων απαιτήσεων των εμπλεκομένων στην αλυσίδα τροφίμων, ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης δημοσίευσε τον Ιούνιο του 2018 την αναθεωρημένη έκδοση του ανωτέρω προαναφερθέντος προτύπου, πλέον ISO 22000:2018. Η αναθεώρηση αυτή ξεκίνησε το 2014 και ολοκληρώθηκε χάρη στη συνεργασία πληθώρας εμπειρογνωμόνων από περισσότερες από τριάντα χώρες, βασίστηκε στην εμπειρία και στα δεδομένα που προέκυψαν από τα δεκατρία χρόνια εφαρμογής της αρχικής έκδοσης (2005), και επί της ουσίας αποτελεί επικαιροποίηση σύμφωνα με τις νέες τάσεις στα διεθνή πρότυπα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων και τις εξελίξεις στη βιομηχανία τροφίμων, διατηρώντας πάντα ως βάση τις αρχές του HACCP.

Άξιο αναφοράς είναι ότι η αναθεώρηση του αρχικού προτύπου ISO 22000:2005 είχε ως σκοπό:

  • Την αποσαφήνιση συχνά συγχεόμενων όρων διά της ένταξης νέων ορισμών, παράλληλα με τη συνολική βελτίωση της χρηστικότητας του προτύπου.
  • Την εξασφάλιση της ανταπόκρισης του προτύπου στις ανάγκες του συνόλου των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην αλυσίδα τροφίμων.
  • Την αύξηση συμβατότητας του προτύπου με άλλα πρότυπα (π.χ. διαχείρισης ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης), μέσω της υιοθέτησης κοινής δομής.

Η AGRON Α.Ε. παρέχει υπηρεσίες για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων στις προαναφερθείσες μονάδες παραγωγής.

Η εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων έχει ως στόχο:

  • Τη συμμόρφωση με την εθνική και διεθνή νομοθεσία.
  • Την ανταπόκριση στις απαιτήσεις των καταναλωτών για ασφαλή και ποιοτικά προϊόντα.
  • Τον εντοπισμό και την αναγνώριση όλων των κρίσιμων σημείων που αφορούν στην ασφάλεια των παραγόμενων προϊόντων.
  • Την εύρυθμη λειτουργία της μονάδας παραγωγής.
  • Τη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και προστιθέμενης αξίας στα προϊόντα.

Το πρότυπο ISO 22000:2018 μπορεί να εφαρμοστεί ως ανεξάρτητο αλλά και ως τμήμα άλλων συστημάτων διαχείρισης που εφαρμόζονται από τη μονάδα παραγωγής, όπως είναι για παράδειγμα τα ιδιωτικά πρότυπα για την ασφάλεια και ποιότητα των τροφίμων IFS και BRC.