Ορθές Γεωργικές Πρακτικές

Στη χρονική περίοδο 2015-2018 και στο πλαίσιο 12 Προγραμμάτων Εργασίας Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (Ο.Ε.Φ.) βάσει των Καν. (EE) 611/2014 και 615/2014, η AGRON A.E. είχε αναλάβει ως ανάδοχος την υλοποίηση μιας σειράς δράσεων που περιλαμβάνουν:

  • Πλήρη σχεδιασμό, εφαρμογή και πιστοποίηση ενός συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Ελαιοκαλλιέργειας, σύμφωνα με το πρότυπο AGRO1:2019 & 2.2:2019 με την παράλληλη παραμετροποίηση και χρήση ηλεκτρονικής εφαρμογής ευφυούς γεωργίας.
  • Πλήρη σχεδιασμό και εφαρμογή ενός συστήματος ορθής λίπανσης με την παράλληλη παραμετροποίηση και χρήση ηλεκτρονικής εφαρμογής ευφυούς γεωργίας, η οποία βασίζεται στην περιγραφή του ισοζυγίου εισροών και εκροών των θρεπτικών στοιχείων του εδάφους, καθώς και στα φυσικά, χημικά και βιολογικά του χαρακτηριστικά, αξιοποιώντας μαθηματικά μοντέλα ερμηνείας της ανάλυσής του.
  • Πλήρη σχεδιασμό και εφαρμογή ενός συστήματος φυτοπροστασίας από το Δάκο με την παράλληλη παραμετροποίηση και χρήση ηλεκτρονικής εφαρμογής.

Εκπαίδευση

Στη χρονική περίοδο 2015-2018 και στο πλαίσιο 10 Προγραμμάτων Εργασίας Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (Ο.Ε.Φ.) βάσει των Καν. (EE) 611/2014 και 615/2014, η εταιρεία είχε αναλάβει ως ανάδοχος την υλοποίηση μιας σειράς εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τα οποία στηρίζονταν σε νέες τεχνικές βασισμένες στη βιωσιμότητα της ελαιοκαλλιέργειας και στην αειφορία.

Ενδεικτικά, αναφέρουμε τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

  • Ορθή και αποτελεσματική δειγματοληψία εδάφους
  • Σωστή εφαρμογή λιπασμάτων
  • Νέες τεχνικές συγκομιδής
  • Εγκατάσταση συστημάτων διαχείρισης ποιότητας

Συστήματα Διαχείρισης της Ποιότητας

Στη χρονική περίοδο 2015-2018 και στο πλαίσιο 12 Προγραμμάτων Εργασίας Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (Ο.Ε.Φ.) βάσει των Καν. (EE) 611/2014 και 615/2014, η AGRON A.E. συμμετείχε ενεργά και συνεργαζόταν στενά με εταιρεία παροχής υπηρεσιών, η οποία είχε αναλάβει το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την πιστοποίηση συστημάτων των Ο.Ε.Φ. σύμφωνα με διεθνή πρότυπα ασφάλειας τροφίμων (ISO 22000:2005), καθώς και συστημάτων ιχνηλασιμότητας (ISO 22005:2007), λαμβάνοντας μάλιστα υπόψιν συγκεκριμένες παραμέτρους βάσει διευρωπαϊκής συνεργασίας με εγκεκριμένη ιταλική οργάνωση παραγωγών (CNO).

Η διεπαφή των δυο εταιρειών ήταν διαρκής καθώς συγκεκριμένα δεδομένα πρωτογενούς παραγωγής τα οποία καταχωρούνταν στις ηλεκτρονικές εφαρμογές, τις οποίες είχε παραμετροποίησει η AGRON Α.Ε., διασυνδέονταν με τις παραμετροποιημένες εφαρμογές αναδόχου εταιρείας για την περαιτέρω επεξεργασία τους από τη Διοίκηση των Οργανώσεων Παραγωγών. Πλέον της διαρκούς συνεργασίας, εκπρόσωποι της AGRON Α.Ε. συμμετείχαν και σε συναντήσεις με τον Ιταλό εταίρο, με αποτέλεσμα την καλλιέργεια σχέσεων εμπιστοσύνης και καλής συνεργασίας.

Ενέργειες Προβολής

Στη χρονική περίοδο 2015-2018, στο πλαίσιο προβολής, η εταιρεία ανέλαβε την εκπόνηση μιας σειράς εντύπων, την πραγματοποίηση ημερίδων (στο πλαίσιο των δράσεων των τομέων Β και Γ), καθώς και τη δημιουργία ιστοσελίδων για 12 Οργανώσεις Ελαιουργικών Φορέων (Ο.Ε.Φ.) βάσει των Καν. (EE) 611/2014 και 615/2014. Οι ιστοσελίδες αυτές προέβαλαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις δραστηριότητες των Οργανώσεων Παραγωγών σε ένα ευρύ κοινό, όπως αυτό το οποίο έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο, επιτυγχάνοντας κατ’ αυτό τον τρόπο τη μετάδοση του μηνύματος και τη διάχυση της πληροφορίας.