Η ΑGRON Α.Ε., πιστή στη δέσμευσή της για υπηρεσίες ποιότητας αιχμής, αναγνωρίζοντας τις ραγδαίες εξελίξεις στην εφαρμογή των συστημάτων ποιότητας, τον συνεχώς αυξανόμενο ρυθμό προώθησης αλλαγών και νομοθετικών απαιτήσεων, αλλά και τις αδυναμίες των πελατών μας στην απλούστευση της υποστήριξης των παραγωγών που εμπλέκονται σε Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας, αναπτύσσει μια σειρά πρωτοποριακών εφαρμογών κατόπιν ενεργοποίησης συνεργασιών με εξειδικευμένες εταιρείες πληροφορικής και ψηφιακών υπηρεσιών.

Στο πλαίσιο αυτό, η AGRON Α.Ε. έχει αξιοποιήσει εκείνα τα συστήματα που οδηγούν στη διαρκή παρακολούθηση της παραγωγικής διαδικασίας στο χωράφι, από το πολλαπλασιαστικό υλικό μέχρι και τη συγκομιδή του προϊόντος μέσα από το Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, το οποίο χωρίζεται στο AGRO 2-1 και στο ΑGRO 2-2.

Το ΑGRO 2-1 (προδιαγραφή) περιλαμβάνει γενικές απαιτήσεις στο σύνολο της γεωργίας που μπορεί να επιθεωρηθούν αντικειμενικά. Αποτελεί το σύνολο των αρχών για την πιστοποίηση του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης που είναι εφαρμόσιμο σε κάθε γεωργική εκμετάλλευση, ανεξάρτητα από το κάθε είδος της παραγωγικής της κατεύθυνσης. To ΑGRO 2-2 (απαιτήσεις για την εφαρμογή) περιγράφει τις τεχνικές για τον καθορισμό των στόχων και σκοπών. Το Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στοχεύει στη δημιουργία της βάσης για αποτελεσματική παραγωγή σε μια οικονομική, βιώσιμη και περιβαλλοντικά υπεύθυνη γεωργική επιχείρηση, ενσωματώνοντας στις σύγχρονες καλλιεργητικές πρακτικές, ωφέλιμες φυσικές διαδικασίες.

Όλα τα αρχεία που απαιτούνται από τα πρωτόκολλα Ορθής Καλλιεργητικής Πρακτικής, GlobalGAP, αλλά και το πρότυπο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Καλλιέργειας, υποστηρίζονται από τα λογισμικά τα οποία αναπτύσσουμε και παραμετροποιούμε για λογαριασμό των συνεργαζόμενων συνεταιριστικών ή ιδιωτικών επιχειρήσεων, εξασφαλίζοντας την ορθή χρήση τους αλλά και τη διασφάλιση των εμπλεκομένων για τυχόν προβλήματα που ενδέχεται να δημιουργηθούν μέσα από πολλαπλά συστήματα ελέγχου που έχουν ενσωματωθεί.