Ορθές Γεωργικές Πρακτικές

Κατά την περίοδο 2021-2022, η εταιρεία είχε αναλάβει 29 Προγράμματα Εργασίας Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (Ο.Ε.Φ.) βάσει των Καν. (EE) 611/2014, Καν.(ΕΕ) 615/2014 και Καν.(ΕΕ) 2220/2020 ως ανάδοχος για την υλοποίηση των παρακάτω δράσεων:

 • Ανάπτυξη ορθών γεωργικών πρακτικών ελαιοκαλλιέργειας με βάση περιβαλλοντικά κριτήρια προσαρμοσμένα στις τοπικές συνθήκες, τη διάδοσή τους στους ελαιοκαλλιεργητές και την παρακολούθηση της πρακτικής εφαρμογής τους.
 • Μέτρα εποχιακής παρατήρησης της εξέλιξης των πληθυσμών του δάκου με την αξιοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών και ψηφιακών υπηρεσιών.
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένης διαχείρισης ελαιοκαλλιέργειας, με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και τη διατήρηση του τοπίου.

 

Εκπαίδευση

Κατά την περίοδο 2021-2022, η εταιρεία είχε αναλάβει 29 Προγράμματα Εργασίας Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (Ο.Ε.Φ.) βάσει των Καν. (EE) 611/2014 , Καν.(ΕΕ) 615/2014 και Καν.(ΕΕ) 2220/2020 ως ανάδοχος για την υλοποίηση των παρακάτω δράσεων:

 • Καταρτίσεις των ελαιοπαραγωγών σε νέες τεχνικές καλλιέργειας.
 • Εφαρμογή αρχών βιώσιμης διαχείρισης ελαιοκαλλιέργειας – Τεχνικές επιδείξεις.

Οι παραπάνω δράσεις περιλάμβαναν καταρτίσεις των ελαιοπαραγωγών στις παρακάτω θεματικές ενότητες:

 • Ορθολογική διαχείριση χημικών εισροών
 • Αρχές εναλλακτικής διαχείρισης
 • Ανθρακικό αποτύπωμα
 • Ψηφιακές τεχνολογίες και βιώσιμη διαχείριση καλλιέργειας
 • Αρχές διαχείρισης ενέργειας
 • Εφαρμογή εναλλακτικών τεχνικών λίπανσης

Συστήματα Διαχείρισης της Ποιότητας

Κατά την περίοδο 2021-2022, η εταιρεία είχε αναλάβει 29 Προγράμματα Εργασίας Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (Ο.Ε.Φ.) βάσει των Καν. (EE) 611/2014 , Καν.(ΕΕ) 615/2014 και Καν.(ΕΕ) 2220/2020 ως ανάδοχος για την υλοποίηση των παρακάτω δράσεων:

 • Ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση συστήματος ιχνηλασιμότητας ελαιοκομικών προϊόντων – ISO 22005:2007.
 • Ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης ασφάλειας ελαιοκομικών προϊόντων – ISO 22000:2018.

Στις παραπάνω δράσεις συμμετείχαν 29 Προγράμματα Εργασίας Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (Ο.Ε.Φ.), τα οποία υλοποιήθηκαν με Διευρωπαϊκή Συνεργασία, όπως προβλέπεται στον Καν. (ΕΕ) 1308/2013, άρθρο 29, παρ. 3, σημείο Γ.

Ενέργειες Προβολής

Κατά την περίοδο 2021-2022, η εταιρεία είχε αναλάβει 29 Προγράμματα Εργασίας Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (Ο.Ε.Φ.) βάσει των Καν. (EE) 611/2014, Καν.(ΕΕ) 615/2014  και Καν.(ΕΕ) 2220/2020 ως ανάδοχος για την υλοποίηση της παρακάτω δράσης:

 • Διάδοση πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητες της ΟΕΦ.

Η παραπάνω δράση περιλάμβανε:

 • Δημοσιότητα – Καταχώρηση σε Τύπο / Ιστοσελίδα
 • Εκπόνηση ενημερωτικού υλικού
 • Ενημερωτική ημερίδα με τον απολογισμό του κάθε προγράμματος
 • Εκπόνηση απολογιστικού εντύπου με τις υλοποιούμενες δράσεις και τα αποτελέσματα της κάθε ΟΕΦ κατά την αναφερόμενη περίοδο.

Στην παραπάνω δράση συμμετείχαν 29 Προγράμματα Εργασίας Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (Ο.Ε.Φ.), τα οποία υλοποιήθηκαν με Διευρωπαϊκή Συνεργασία όπως προβλέπεται στον Καν. (ΕΕ) 1308/2013.