Οι μεταβολές στο κλίμα του πλανήτη μετασχηματίζουν τον κόσμο. Τις δύο τελευταίες δεκαετίες κατεγράφησαν 18 από τα θερμότερα έτη από τότε που τηρούνται αρχεία, ενώ τα ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως φυσικές καταστροφές, δασικές πυρκαγιές, καύσωνες και πλημμύρες, γίνονται πιο συχνά και πιο σύνθετα.

Η κλιματική αλλαγή και η υποβάθμιση του περιβάλλοντος αποτελούν απειλή, μεταξύ άλλων, για την ύπαρξη του αγροτικού τομέα. Η βιώσιμη ανάπτυξη του αγροτικού τομέα απαιτεί την ορθολογική χρήση και προστασία των φυσικών πόρων καθώς και την μείωση της χρήσης και του ρίσκου των εισροών, σύμφωνα με τις προτεραιότητες της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Οι φιλόδοξοι στόχοι της ΕΕ για μια κλιματικά ουδέτερη Ένωση έως το 2050 με πρώτο ορόσημο τη μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55 % έως το 2030, συνιστούν κεντρική στρατηγική προτεραιότητα στο πλαίσιο της πράσινης μετάβασης.

Η εκπομπή αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου από τη γεωργία ανέρχεται σε 8,7% των συνολικών εκπομπών.

Οι κυριότερες πηγές εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στη γεωργία είναι:

 • Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που οφείλονται στη χρήση ενέργειας από ορυκτές πηγές στη γεωργία (καύσιμα, ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο), στην αλλαγή των αποθεμάτων άνθρακα στα γεωργικά εδάφη και στη χρήση ενέργειας από ορυκτές πηγές κατά τη διεργασία παραγωγής γεωργικών εισροών (ορυκτά λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα).
 • Εκπομπές μεθανίου (CH4) κατά τις αναερόβιες ζυμώσεις.
 • Εκπομπές υποξειδίου του αζώτου (N2O) που συνδέονται με τη χρήση ορυκτών και οργανικών αζωτούχων λιπασμάτων και με τη διαχείριση της κοπριάς.

Στο πλαίσιο αυτό, η AGRON Α.Ε. σχεδιάζει, αναπτύσσει και εφαρμόζει Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, με κύρια σημεία αναφοράς τον υπολογισμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και τη δυνητική μείωσή του. Οι κύριοι τομείς παρέμβασης είναι οι εξής:

 • Προσδιορισμός του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.
 • Ενημέρωση – κατάρτιση των παραγωγών.
 • Πρόκριση των Ορθών Γεωργικών Πρακτικών για την μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.
 • Αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής για τον ακριβή προσδιορισμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και τη βέλτιστη δυνατή εφαρμογή των κατάλληλων πρακτικών διαχείρισης.
 • Πιστοποίηση σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα.

Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης εφαρμόζεται είτε σε συλλογική βάση από Οργανώσεις Παραγωγών είτε σε ατομική βάση από μεμονωμένους παραγωγούς, με υποστήριξη, καθοδήγηση και παρακολούθηση από Γεωργικό Σύμβουλο-επιβλέποντα γεωπόνο.

Τα οφέλη από τη εφαρμογή ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με ταυτόχρονο ποσοτικό υπολογισμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος είναι τα εξής:

 • Μείωση του κόστους παραγωγής και συνεπώς αύξηση του εισοδήματός τους.
 • Βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου προϊόντος.
 • Προστασία του περιβάλλοντος και μετριασμός των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.
 • Εναρμόνιση με τις απαιτήσεις της νέας ΚΑΠ και τις επιταγές της ΕΕ, για τη διάθεση των ενισχύσεων.
 • Διεκδίκηση μεριδίου της αγοράς λόγω ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.