Οι επερχόμενες αλλαγές στον αγροτικό χώρο και η αυξανόμενη ανάγκη για τη χρήση φιλοπεριβαλλοντικών πρακτικών οι οποίες βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, καθώς και οι απαιτήσεις που απορρέουν από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στον αγροτικό τομέα, καθιστούν πιο αναγκαία από ποτέ την πρακτική εφαρμογή της καλλιέργειας με όρους βιώσιμης ανάπτυξης και τη λήψη των αντίστοιχων μέτρων προς την κατεύθυνση αυτή.

Οι ορθές καλλιεργητικές πρακτικές σε συνδυασμό με την αξιοποίηση καινοτόμων μεθόδων ευφυούς γεωργίας αποτελούν το βασικό κριτήριο για την υψηλή απόδοση, τόσο ποιοτική όσο και ποσοτική, των καλλιεργειών. Ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν στα στάδια της παραγωγής της ελιάς και οι οποίες είναι διαφορετικές κάθε χρόνο, η ορθή πρακτική στη διαχείριση του εδάφους, στο κλάδεμα, στη λίπανση κ.λπ., διασφαλίζουν την καλή κατάσταση του εδάφους και των δένδρων, προσδοκώντας έτσι στην καλύτερη δυνατή απόδοση κάθε φορά.

Λαμβάνοντας υπόψη

 • τις επερχόμενες αλλαγές στον αγροτικό χώρο, οι οποίες προκύπτουν από τη αναθεώρησης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής,
 • την αυξανόμενη ανάγκη για τη χρήση φιλοπεριβαλλοντικών πρακτικών, οι οποίες βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα της ελαιοκαλλιέργειας,
 • την απαίτηση ανάπτυξης σύγχρονων συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας, τα οποία θα έχουν ως κύριο γνώμονα τη μέτρηση της περιβαλλοντικής επίπτωσης, καθώς και την ανάπτυξη έμπρακτων φιλοπεριβαλλοντικών πρακτικών από τους εμπλεκόμενους παραγωγούς.

Στο πλαίσιο αυτό, γίνεται αντιληπτό ότι είναι εξαιρετικά σημαντική η σχεδίαση και η υποστήριξη προγραμμάτων κατάρτισης των παραγωγών, προκειμένου να είναι επαρκώς ενημερωμένοι και να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις σύγχρονες αυτές απαιτήσεις, με στόχο τη βελτίωση των περιβαλλοντικών και οικονομικών επιδόσεων των αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

Η AGRON A.E. παρέχει υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης και εφαρμογής εκπαιδευτικών προγραμμάτων κατάρτισης για κάθε παραγωγό σε νέες τεχνικές καλλιέργειας βασισμένες στη βιωσιμότητα. Το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό της εταιρείας, σε συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες και ακαδημαϊκούς, είναι εξειδικευμένο στην περιβαλλοντική διαχείριση και την υλοποίηση δράσεων κατάρτισης και πρακτικών επιδείξεων με στόχο την ενεργό συμμετοχή των παραγωγών και τη διευκόλυνση κατανόησης και εφαρμογής των βέλτιστων καλλιεργητικών πρακτικών.

Οι θεματικές ενότητες κατάρτισης αφορούν σε μια σειρά από ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις, όπως η εφαρμογή πρακτικών διαχείρισης για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή καθώς και τον μετριασμό των επιπτώσεών της, η εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών, η περιβαλλοντική διαχείριση και η μείωση του αποτυπώματος άνθρακα, η διαχείριση της ποιότητας και της ασφάλειας των προϊόντων, η ορθή αξιοποίηση των φυσικών πόρων (νερό, έδαφος, αέρας-ατμόσφαιρα) και η ορθολογική χρήση των χημικών εισροών, καθώς και θεματικές ενότητες που αφορούν σε εξειδικευμένες καλλιεργητικές πρακτικές όπως το κλάδεμα, η κατεργασία εδάφους, η εφαρμογή εναλλακτικών τεχνικών λίπανσης και φυτοπροστασίας κ.ά.

Η παροχή εκπαίδευσης και κατάρτισης, ειδικά μέσα από σύγχρονες μεθόδους, λαμβάνει χώρα τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, σε συνδυασμό πάντα με τη χρήση οπτικό-ακουστικού εκπαιδευτικού υλικού.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η κατάρτιση προγραμμάτων εκπαίδευσης εστιάζει στην εφαρμογή των Αρχών Βιώσιμης Διαχείρισης των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, με παράλληλη ικανοποίηση των επιμέρους στόχων της νέας ΚΑΠ:

 • Ενίσχυση του προσανατολισμού στην αγορά και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
 • Συμβολή στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή σε αυτήν.
 • Προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και της αποτελεσματικής διαχείρισης των φυσικών πόρων.
 • Συμβολή στην ανάσχεση και αντιστροφή της απώλειας βιοποικιλότητας.
 • Υποστήριξη της βιώσιμης επιχειρηματικής ανάπτυξης σε αγροτικές περιοχές.
 • Προώθηση της κυκλικής βιοοικονομίας και της αειφόρου δασοκομίας.
 • Προώθηση της βιώσιμης παραγωγής ασφαλών και θρεπτικών τροφίμων.
 • Προώθηση της καλής διαβίωσης των ζώων και καταπολέμηση της αντοχής στα αντιμικροβιακά.
 • Εκσυγχρονισμός του τομέα με την προώθηση και την ανταλλαγή γνώσεων, καινοτομίας και ψηφιοποίησης στη γεωργία και τις αγροτικές περιοχές, και την ενθάρρυνση της υιοθέτησής τους.