Διαβάστε τον ισολογισμό, την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως και προσαρτήματα 2018 ΕΔΩ