Η AGRON ΑΕ αποτελεί εγκεκριμένο Φορέα Παροχής Γεωργικών Συμβουλών, στο πλαίσιο του «Υπομέτρου 2.1 – Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών» για τις Περιφέρειες Πελοποννήσου και Κρήτης.

Στόχοι του υπο-Μέτρου 2.1 είναι:

α) Η βελτίωση της αειφόρου διαχείρισης και της συνολικής απόδοσης της εκμετάλλευσης των γεωργών και κυρίως των νέων γεωργών και η υποστήριξή τους ώστε να λαμβάνουν ορθές αποφάσεις για τη συνολική τεχνική – οικονομική και περιβαλλοντική διαχείριση της εκμετάλλευσής τους.

β) Η ενθάρρυνση της χρήσης των συμβουλών από τους γεωργούς και τους νέους γεωργούς, χωρίς αυτοί να επιβαρύνονται με το κόστος της συμβουλής.

Επιπλέον, οι συμβουλές συμβάλουν άμεσα στον εγκάρσιο στόχο της καινοτομίας, στην αειφορία του αγρο-διατροφικού συστήματος και στους οριζόντιους στόχους του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής.

Στο πλαίσιο αυτό, η ομάδα της AGRON AE με τους συνεργάτες της θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών και οικονομικών επιδόσεων των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, μέσω της παροχής γεωργικών συμβουλών παράλληλα με την ενθάρρυνση αξιοποίησης καινοτόμων λύσεων.