Ενημέρωση για την πιλοτική εφαρμογή των νέων διεργασιών παρακολούθησης του Δάκου και του γλοιοσπορίου

  Το έργο αφορά την ανάπτυξη και την εφαρμογή του ολοκληρωμένου συστήματος ευφυούς φυτοπροστασίας με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση του δάκου, εξετάζοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά εκάστης περιοχής (μικροκλίμα, εφαρμοζόμενες ποικιλίες κ.λπ.), με την αξιοποίηση του δικτύου συλλογής δεδομένων (τηλεμετρικοί σταθμοί και ηλεκτρονικές παγίδες), των αλγοριθμικών μοντέλων φυτοπροστασίας του δάκου

Go to Top